انتشارات


صدها عنوان كتاب در حوزه های ارتباطات، رسانه، جامعه و مديريت شهری، رهاورد فعاليت ۲۷ ساله ی انتشارات همشهری است. انتشارات همشهری اكنون تجربه چند دهه فعاليت خود را فراراه ايده ها و برنامه های تازه ای قرار داده است كه بخشی از آن م یتواند به عنوان ظرفيتی سريع، حرف های و آسان در خدمت سازما نها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گيرد. در اين مسير، انتشارات همشهری با استفاده از امكانات منحصربه‌فرد خود از جمله تيم‌های اختصاصی توليد محتوا، طراحی، چاپ و فروش می‌تواند