گزارش شما | صنایع‌دستی

کایری

نویسنده: متن و عكس: کریم زارع
کایِر یکی از سنت‌های اصیل مازندرانی و از کارهای خوب و پسندیده‌ای است که در کارهای روزمره و خصوصا در فصل کار و کشاورزی به کمک کشاورزان و کارگران می‌آید...
کایِر یکی از سنت‌های اصیل مازندرانی و از کارهای خوب و پسندیده‌ای است که در کارهای روزمره و خصوصا در فصل کار و کشاورزی به کمک کشاورزان و کارگران می‌آید. این فرهنگ برگرفته از آداب کهن استان‌های شمالی ایران است که کشاورزان به صورت دسته‌جمعی و کمک متقابل و بدون دریافت دستمزد از همدیگر کارهای‌شان را انجام می‌دهند. این رسم در مازندران هنوز پابرجاست. در فصل بهار که نشاکاری و کاشت برنج شروع می‌شود از همان ابتدای خروسخوان، زنان و مردان خطه شمال کشورمان با شور و اشتیاق وصف‌ناپذیر و با هماهنگی و برنامه‌ریزی جالب در دسته‌های جداگانه به کمک همدیگر رفته و هر روز زمین آماده شده چند نفر از روستاییان را نشاء کرده و تحویلش می‌دهند و فردا و پس فردا به همین صورت به نوبت تمامی زمین‌های کشاورزی را نشاء می‌کنند و سرسبزی و نشاط و زایش را در سرزمین و کشورشان به بار می‌نشانند. وقتی صحبت از کایِری می‌شود زنان روستا چادرشان را محکم به کمر می‌بندند و با دستان پرتوان‌شان به سرعت زمین خالی را پر از سبزه‌ می‌کنند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code