روايت‌هاي تاريخي

و اینك كوروش

نویسنده:
2500 سال پیش، دنیای باستان دچار دگرگونی بزرگی شد؛ تغییری که در قسمت‌های قبلی بازی تاج و تخت با شکست «ایشتیویگو»، آخرین شاه ماد از کوروش جوان آغاز شد....
2500 سال پیش، دنیای باستان دچار دگرگونی بزرگی شد؛ تغییری که در قسمت‌های قبلی بازی تاج و تخت با شکست «ایشتیویگو»، آخرین شاه ماد از کوروش جوان آغاز شد.
این تاجدار جدید پارسی، سودای شهریاری بر جهان متمدن را در سر داشت و شکست پدربزرگ خود را نخستین گام در این مسیر می‌دانست. کوروش هخامنشی که در میانه عمر خود قرار داشت، توانسته بود موازنه قدرت بین دولت‌های ماد، لیدیه، بابل و مصر را برهم زند و همگان از این نیروی جدید که از دل فلات ایران در حال رشد بود، به جوش و خروش افتاده بودند تا بتوانند فتوحات خود را گسترش دهند، اما غافل از این که تخت‌نشین هخامنشی، مردی سیاست‌مدار و در عین‌حال جنگجویی کارکشته است.

   پیشگویی برای امپراتوران
با شکست ایشتیویگو در سال 550 ق.م و فتح هگمتانه به دست کوروش، تمامی قلمرو دولت ماد، از برای پادشاهی جدید شد و کوروش با افزودن لقب «پادشاه ماد»، بر لقب پیشین خود، این تغییر بزرگ را به تمامی دولت‌های همسایه گوشزد کرد و زنگ خطر را برای آنان به صدا در آورد. در شمال‌غربی امپراتوری هخامنشی، پادشاهی به نام «کرزوس» بر دولت «لیدیه» حکومت می‌کرد كه برادر زن ایشتیویگو بود. پادشاه لیدیه با روی کار آمدن کوروش به دو علت آهنگ جنگ با کوروش کرد؛ یکی طمع به دست آوردن سرزمین‌های غربی دولت ماد که کرزوس گمان می‌کرد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code