مسجد نصیرالملک شـیراز

نویسنده:
عكاسي بازنمايي عينیت و ذهنيت ماست. غالب عكس‌ها يك يا دو شاخصه زمان و مكان را همراه خود دارند.
اين همراهي حداقل در عكس‌هايي كه با گرايش معماري توليد شده‌اند، ديده مي‌شود. اين عكس نمايشي است از نماي معماري داخلي مكاني معنوي. فرم معماري سنتي با فرم‌هاي هلالي و تنوع رنگ و چرخش نور و صدا، نوع كاربري بنا را براي جماعت‌هاي انساني به ما يادآور مي‌شود. عكاس ساده‌ترين نوع تركيب‌بندي در عكاسي معماري سنتي كه همان تركيب‌بندي قرينه است را به كار برده


عكس: نادر دوستي
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code