مدیران تازه و منابعی به نام مردم

نویسنده: رضا مختاری
امروزه روز دیگر برای انجام هرفعالیتی، این ساختمان‌های بزرگ و دستگاه‌های عریض و طویل نیستند که حرف آخر را می‌زنند؛ زمانه ما زمان ارتباط و محتواست....
امروزه روز دیگر برای انجام هرفعالیتی، این ساختمان‌های بزرگ و دستگاه‌های عریض و طویل نیستند که حرف آخر را می‌زنند؛ زمانه ما زمان ارتباط و محتواست. اگر هر مجموعه‌ای بخواهد عملکردی اثرگذار داشته باشد، راهش این نیست که در خفا کارش را انجام دهد و منتظر باشد تا اثراتش را ببیند، بلکه این راه‌های ارتباطی هستند که حرف آخر را می‌زنند. برای مثال می‌توان گفت که هر سازمان یا نهادی، نقش یک منبع آب زیرزمینی را دارد که اگر به درستی هدایت نشود، اگر جای مناسب را آبیاری نکند، اگر به درستی به سایر سرچشمه‌ها متصل نشود و اگر از سایر منابع مدد نگیرد، دیری نمی‌پاید که با خشکی یا هدر رفتن و راندمان پایین مواجه خواهد شد. دنیای امروز، دنیای ارتباط و رسانه است؛ دنیایی که در آن شبکه‌‌های ارتباطی موجب شده‌اند از توان مردمی برای هر فعالیتی بتوان مدد گرفت. در این شرایط، شبکه‌های ارتباطی و در معنای اخص رسانه‌ها، به واسطه ارتباط تنگاتنگ با مخاطبان یا مردم می‌توانند در تجدید انرژی هر سرچشمه‌ای اثرگذار باشند. هنگامی که این یادداشت را می‌خوانید، دو سازمان شاخص مرتبط با حوزه فعالیت «سرزمین‌من» در رأس خود مدیران جدیدی به خود می‌بینند. تجربه نزدیک به یک دهه فعالیت مجله «سرزمین‌من» نشان داده است که گاهی به واسطه ساختارهای موجود، نمی‌توان توقعات آن‌چنانی از مدیران داشت اما به همان اندازه گاهی فرصت‌هایی در هر مجموعه وجود دارد که در یک شبکه ارتباطی متناسب با عموم مردم، می‌تواند موجب تحولات چشمگیری شود. امروز شاید بیش از هر زمان دیگر، امکانات برای مددگیری از نیروهای مردمی چه در حوزه فرهنگی و رفتار اجتماعی و چه در حوزه اقتصادی، فراهم است که با یک شبکه ارتباطی مناسب و اثرگذار می‌تواند منشأ تحولات بسیاری شود.
     سردبیرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code