شیر همدان

نویسنده:
شیر سنگی همدان از جمله حجاری‏های منسوب به اشکانیان است که هنگام ورود اسلام به ایران، این شیر سنگی و قرینه‏اش بر سر دروازۀ همدان قرار گرفته بودند.
 امروزه شیر سنگی در موزۀ هگمتانه نگهداری می‏ شود. عکس وستون از شیر سنگی از تصاویر نادری است که از این پیکره گرفته شده است....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code