شاهرود، یوز دلبر

نویسنده: عكس: فریدون روشنی
حالت تهاجمی این یوز ایران، بر روی شیروانی حاصل دست بشر می‌تواند دو معنی داشته باشد اول اینکه این یوز وارد قلمرو انسان‌ها شده و از محیط طبیعی و وحشی خودش خارج شده و یا اینکه این موجود در اسارت است.
كه البته درباره این عكس می‌دانیم كه این یوز، «دلبر» است و به صورت محصور در منطقه زندگی می‌كند. معنا و مفهوم عکس‌ها در نشانه‌های ظاهری و چیدمانی که در عکس دیده می‌شوند تعیین می‌شود. هر شئ یا موضوع و یا هر چیزی که در عکس دیده می‌شود می‌تواند در جایگاه یک کلمه برای نوشتن یک جمله مفهوم دار باشد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code