آشنایی با آیین‌ها و زندگی منحصر به‌فرد مردمان استان هرمزگان

ترانه‌های دریای پارس

نویسنده:
هرمزگان، سرزمين قصه‌هاي كهن و افسانه‌هاي قديمي است؛ جايي كه باورهاي عاميانه ساليان بسيار دور، هنوز هم در آن نفس مي‌كشند و آيين‌هاي چندهزارساله همچنان برگزار مي‌شوند.
 از «بابادريا» تا «زار» و از «نوروزصياد» تا «هوزار»، همه و همه حكايت از يك چيز دارند، از هم‌زيستي دريا و آدمي در پهنه تاريخي. هرمزگان، بر كناره خليج‌فارس و درياي عمان قرار گرفته و همين ارتباط تنگاتنگ با دو درياي جنوبي ايران، زندگي عموم مردم آن را از گذشته تا امروز با صيد و تجارت در دريا پيوند داده است. به‌همين دليل هم هرمزگان از ديرباز چهارراه فرهنگ و تمدن ايران بوده؛ اين را از اسكله‌هاي تجاري و صيادي اين استان كه طي اين همه سال هنوز زنده و فعال مانده‌اند مي‌توان فهميد. هنوز آثار تاريخي «سيراف» بندر قدرتمند شاهنشاهي هخامنشي را مي‌توان در اين استان ديد؛ جايي كه حكومتگران باستاني ايران، از آنجا كشتي‌هاي خود را به آب مي‌انداختند تا به مناطق دوردست جهان بروند، همان‌كاري را كه مردمان عادي هم در اين استان انجام مي‌دادند. آن‌طور كه از اسناد به جامانده از تاريخ به دست آمده، دريانوردان هرمزگاني، از بنادري همچون «كنگ» و «لافت» تا آفريقا و چين هم رفته‌اند....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code