بچه‌هاي كمربندي

نویسنده:
بندرعباس از بندرهاي تاريخي ايران است كه مي‌گويند دريانوردان به فرمان داريوش بزرگ هخامنشي از آنجا با کشتی به اکتشاف اقیانوس هند و دریای سرخ رفتند.
بندرعباس از بندرهاي تاريخي ايران است كه مي‌گويند دريانوردان به فرمان داريوش بزرگ هخامنشي از آنجا با کشتی به اکتشاف اقیانوس هند و دریای سرخ رفتند. هنوز هم در محله هاي قديمي اين بندر مي‌توان خانه‌هايي با بافت قديمي يافت كه يادگار خانه‌سازي در گذشته اين بندر بوده است. بندر «كمربندي» كه روزگاري در كمربندي شهر بوده و حالا در مركز آن قرار دارد يكي از اين محله هاست كه عكاس تصوير اين دو كودك را در آنجا ثبت كرده است....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code